The word “it” in paragraph 4 refers to _____. – 2023Câu hỏi: The word “it” in paragraph 4 refers to _____. A. trust B. connection C. talk Đáp án chính xác D. idea Trả lời: Chọn đáp án C Từ “it” trong đoạn 4 ám chỉ tới _________: A. niềm tin B. sự kết nối C. cuộc trò chuyện D. ý tưởng => Dựa vào …

The word “it” in paragraph 4 refers to _____. Read More »Source link edu

Trả lời