The teacher tries her best to ______ sure that her students can understand her explanations. – 2023


Câu hỏi:

He will apply for a new job, ______?

A. will he

B. won’t he

Đáp án chính xác

C. doesn’t he

D. does he

Trả lời:

Đáp án đúng là: B
Câu hỏi đuôi vế trước khẳng định thì dùng phủ định, vế trước là thì tương lai đơn thì dùng “won’t he”
Dịch: Anh ấy sẽ xin một công việc mới, phải không?

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời