The issue ________ at the conference was an extremely complicated one. – 2023Câu hỏi: The issue ________ at the conference was an extremely complicated one. A. discussing B. to be discussed C. discussed Đáp án chính xác D. having discussed Trả lời: Chọn đáp án C Kiến thức về từ rút gọn MĐQH Dùng Ved/VP2 để rút gọn mệnh đề dạng bị động. Tạm dịch: Vấn đề …

The issue ________ at the conference was an extremely complicated one. Read More »Source link edu

Trả lời