The Imperial City of Hue was actually a walled fortress and palace belonged to the ancient city of Hue (35)__________ was a capital city of the Nguyen Dynasty for 140 years date back from 1805 until 1945. – 2023


Câu hỏi:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 39 to 43.
Most Americans say they know at least some of their neighbors, but only about three-in-ten say they know all or most of them. Rural residents are more likely than those in urban or suburban areas to say they know all or most of their neighbors, but they don’t necessarily interact with their neighbors more than their counterparts in other community types.
Overall, Americans tend to be trusting of their neighbors, but this is particularly the case in suburban and rural areas. About six-in-ten in these types of community say they have a neighbor they would trust with a key to their home, compared with about half in urban areas.
The longer people have lived in their community, the more likely they are to have a neighbor they would trust with a key to their home. But even among those who report that they have lived in their community for less than one year, 34% say they would be comfortable with a neighbor having their keys. Meanwhile, 64% of those who have lived in their community for six or more years and 47% of those who have done so for one to five years say the same. Those who own their home are more likely than renters to say they would be comfortable with a neighbor having a set of keys to their home (67% vs. 45%).
When asked to describe their neighbors, people in rural areas are far more likely than those in cities and suburbs to say all or most of their neighbors share their race or ethnicity. Suburbanites are somewhat more likely than their urban and rural counterparts to say their neighbors are the same social class as they are, while relatively few across community types say all or most of their neighbors share their political views.
(Adapted from https://www.pewsocialtrends.org/)
Câu 39: Which of the following could be the main topic of the passage?

A. The similarities and differences in the neighborhood in urban, suburban and rural areas

B. How urban, suburban and rural residents interact with their neighbors

Đáp án chính xác

C. The number of neighbors that urban, suburban and rural residents have

D. How people trust their neighbors

Trả lời:

Chọn đáp án B
Điều nào sau đây có thể là chủ đề chính của đoạn văn?
A. Sự giống và khác nhau của khu phố ở thành thị, ngoại thành và nông thôn
B. Cách cư dân thành thị, ngoại ô và nông thôn tương tác với hàng xóm của họ
C. Số lượng hàng xóm của cư dân thành thị, ngoại thành và nông thôn
D. Cách mọi người tin tưởng hàng xóm của họ
=> Theo các thông tin dưới đây:
+ “Most Americans say they know at least some of their neighbors, but only about three-in-ten say they know all or most of them. Rural residents are more likely than those in urban or suburban areas to say they know all or most of their neighbors, but they don’t necessarily interact with their neighbors more than their counterparts in other community types.”
(Hầu hết người Mỹ nói rằng họ biết ít nhất một số người hàng xóm của họ, nhưng chỉ khoảng ba phần mười nói rằng họ biết tất cả hoặc hầu hết họ. Cư dân nông thôn có xu hướng nói rằng họ biết tất cả hoặc hầu hết những người hàng xóm của họ, nhưng họ không nhất thiết phải tương tác với hàng xóm nhiều hơn so với những người ở các kiểu cộng đồng khác.)
+ “The longer people have lived in their community, the more likely they are to have a neighbor they would trust with a key to their home.”
(Những người sống trong cộng đồng của họ càng lâu thì càng có nhiều khả năng họ sẽ có một người hàng xóm mà họ tin tưởng giao chìa khóa cho ngôi nhà của họ.)
=> Do đó, tiêu đề phù hợp nhất ở đây là: Cách cư dân thành thị, ngoại ô và nông thôn tương tác với hàng xóm của họ.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời