The greater the demand, __________the price. – 2023Câu hỏi: The greater the demand, __________the price. A. the highest B. the high C. higher D. the higher Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DCâu so sánh “càng…càng…”: the adj_er + S, the adj_er + S ====== =====Source link edu

Trả lời