The disavantaged should be cared for by _______. – 2023Câu hỏi: The disavantaged should be cared for by _______. A. the wealth B. wealth C. the wealthy Đáp án chính xác D. wealthier Trả lời: C Kiến thức: Cấu trúc “the + adj” Giải thích:“the + adj” dùng để diễn tả một nhóm người, một tập hợp chung có cùng tính chất nào đó. […]Source link edu

Trả lời