The carefully designed layers deposited on the back of the cell cause light to (37) _________ around longer inside the silicon layer, giving it more time to deposit its energy and produce an electric current. – 2023


Câu hỏi:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 39 to 43.
Contrary to the perception that small talk is inconsequential, researchers have found that chit-chat actually has many profound benefits. “As we broke down daily interaction, we realized our most meaningful interactions are not when we’re talking about actual work. It’s when we’re greeting administrative staff, or the friendly gabbing before a meeting,” said Jessica R. Methot of Rutgers University and University of Exeter.
To measure the impact of small talk on employee well-being, the researchers surveyed 151 full-time employees working at traditional 9 to 5 jobs outside the home. After controlling for participants’ baseline engagement for small talk, the researchers queried about levels of small talk throughout the day, and asked respondents to rate their emotions, work productivity, and overall engagement.
“It didn’t matter if you were an introvert whose average amount of small talk was lower than what it is for an extrovert, small talk enhanced employees’ daily positive social emotions and contributed to employees feeling connected,” Methot said. Methot was quick to explain what small talk is not. It is not long-winded ranting about an ineffective supervisor. It is not a sensitive discussion about someone’s personal life. “It is surface level. It is ‘Weather looks great this weekend, any plans?’ Surface level is what gives it its benefits.”
Because small talk builds trust and connections, it also can lead to creative ideas and foster inclusiveness. “Culturally, there are differences in the content and cadence of small talk, which can create a barrier for new employees to engage with colleagues. In this age of greater awareness about diversity and inclusion, small talk can be an asset to a company. It can be a road to more inclusion by helping socialize and embed employees into the organizational culture.” Methot said.
(Source: https://journals.aom.org/)
Câu 38: Which could be the best title of the passage?

A. Office chit-chat.

Đáp án chính xác

B. Sober socialising.

C. Workplace guide.

D. Gossip-mongers.

Trả lời:

Chọn đáp án A
Ý nào sau đây có thể là tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn?
A. Cuộc tán gẫu ở văn phòng làm việc.
B. Cuộc xã giao đúng mực, nghiêm túc.
C. Hướng dẫn nơi làm việc.
D. Những kẻ buôn chuyện.
=> Căn cứ vào thông tin đoạn đầu và đoạn cuối:
– Đoạn 1: “Contrary to the perception that small talk is inconsequential, researchers have found that chit-chat actually has many profound benefits. “As we broke down daily interaction, we realized our most meaningful interactions are not when we’re talking about actual work. It’s when we’re greeting administrative staff, or the friendly gabbing before a meeting,” said Jessica R. Methot of Rutgers University and University of Exeter.”
(Trái ngược với nhận định rằng cuộc hội thoại ngắn là không quan trọng, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cuộc tán gẫu thực sự có nhiều lợi ích sâu sắc. “Khi chúng tôi chia nhỏ những cuộc tương tác hàng ngày, chúng tôi nhận ra rằng những tương tác có ý nghĩa nhất không phải là khi chúng tôi đang nói về công việc thực tế. Đó là khi chúng tôi chào hỏi nhân viên hành chính hoặc chào hỏi thân thiện trước cuộc họp,”Jessica R. Methot của Đại học Rutgers và Đại học Exeter cho biết.)
– Đoạn 4: “Because small talk builds trust and connections, it also can lead to creative ideas and foster inclusiveness. “Culturally, there are differences in the content and cadence of small talk, which can create a barrier for new employees to engage with colleagues. In this age of greater awareness about diversity and inclusion, small talk can be an asset to a company. It can be a road to more inclusion by helping socialize and embed employees into the organizational culture.” Methot said.
(Bởi vì cuộc trò chuyện nhỏ tạo niềm tin và sự kết nối, nó cũng có thể dẫn đến những ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy sự hòa nhập. “Về mặt văn hóa, có sự khác biệt trong nội dung và nhịp điệu của cuộc nói chuyện ngắn, điều này có thể tạo ra rào cản cho nhân viên mới trong việc gắn kết với đồng nghiệp. Trong thời đại ngày càng có nhiều nhận thức hơn về sự đa dạng và hòa nhập, những cuộc nói chuyện ngắn có thể là điều quý giá của một công ty. Nó có thể là một con đường để hòa nhập hơn bằng cách giúp xã hội hóa và gắn kết nhân viên vào văn hóa tổ chức”, Methot cho biết.)
=> Các đoạn văn đều đề cập đến nội dung: Trò chuyện về những việc không quan trọng (tán gẫu) trong văn phòng làm việc.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời