The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved. – 2023Câu hỏi: The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved. A. The B. that C. effects on D. have Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DKiến thức: sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Giải thích:  Ở đây, chủ ngữ của động từ “have” là “the […]Source link edu

Trả lời