Thanks to __________ provision, many women who wish to work are capable of doing so. – 2023


Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Two colleagues are talking with each other:
A: “Your day was just like mine.”
B: “_______________.”

A. So was I.

B. It is sure.

C. Of course it was. We work together!

Đáp án chính xác

D. We have to work for 30 years!

Trả lời:

Chọn đáp án C
Tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Hai đồng nghiệp đang ngồi nói chuyện với nhau:
– A: “Một ngày của bạn cũng chỉ như của tôi nhỉ.”
– B: “____________”.
A. Tôi cũng vậy. => Không phù hợp.
B. Nó rất chắc chắn. => Không phù hợp.
C. Tất nhiên là vậy. Chúng ta làm việc cùng nhau mà!
D. Chúng ta phải làm việc 30 năm nữa! => Không phù hợp.
=> Chỉ có đáp án C phù hợp.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời