Tập xác định của hàm số y=2017tan2xsin2−cos2x là – 2023


Câu hỏi:

Tập xác định của hàm số y=sinxsinx+cosx

A. D=\π4+kπ .                                   

Đáp án chính xác

B. D=\kπ4 .     

C. D=\π4+kπ;π2+kπ .

D. D=\π4+k2π .

Trả lời:

Đáp án A
Hàm số y=sinxsinx+cosx  có nghĩa sinx+cosx02sinx+π40
xπ4+kπkD=\π4+kπk.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời