Tập nghiệm S của bất phương trình 8.3x+3.2x−24≥6x có dạng S=a;b. Giá trị tổng a + b bằng – 2023


Câu hỏi:

Bất phương trình 8x+2x>27x+1+3x+1 có tập nghiệm là S=;logab3, với ab  là phân số tối giản. Giá trị của a.b bằng

A. 2.

B. 3.

C. 6.

Đáp án chính xác

D. 12.

Trả lời:

Bất phương trình 8^x + 2^x lớn hơn 27^x + 1 + 3^ x + 1  có tập nghiệm là (ảnh 1)

Chọn C.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời