Tập nghiệm của bất phương trình logx5x2−8x+16≥0 là – 2023


Câu hỏi:

Bất phương trình 2log99x+9+log13282.3xx có tập nghiệm là

A. ;12;log314

B. ;12;log314

Đáp án chính xác

C.;12;125

D.;log314

Trả lời:

Đáp án B

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời