Tập nghiệm của bất phương trình logx+1+logx>log20 là – 2023


Câu hỏi:

Tập nghiệm của bất phương trình log2x+12log25x<1log2x2 chứa khoảng nào dưới đây?

A. (1;2)

B. (-4;3)

C. (2;3)

Đáp án chính xác

D. (-2;5)

Trả lời:

Đáp án C

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời