Tập nghiệm của bất phương trình 32x+1−2.3x−1≥0trên tập số thực là – 2023


Câu hỏi:

Đặt t=5x thì bất phương trình 52x3.5x+2+32<0 trở thành bất phương trình nào sau đây?

A.t275t+32<0.

Đáp án chính xác

B.t26t+32<0.

C.t23t+32<0.

D.t216t+32<0.

Trả lời:

Đáp án A

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời