Sự phong phú, đa dạng của tài nguyên biển và hải đảo là điều kiện để – 2023


Câu hỏi:

Biện pháp cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là

A. đóng cửa rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, đẩy mạnh chế biến gỗ.

B. chú trọng giao đất, giao rừng, tổ chức định canh định cư cho người dân.

C. đẩy mạnh việc khoanh nuôi, trồng rừng mới, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.

D. khai thác rừng hợp lí, đẩy mạnh chế biến gỗ, hạn chế xuât khẩu gỗ tròn.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D
Biện pháp cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng tự nhiên ở Tây Nguyên là khai thác rừng hợp lí, đẩy mạnh chế biến gỗ, hạn chế xuât khẩu gỗ tròn.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời