Số nghiệm của phương trình log3x2−2x=log5x2−2x+2 là – 2023


Câu hỏi:

Xét các số nguyên dương a,b sao cho phương trình aln2x+blnx+5=0 có hai nghiệm phân biệt x1,x2 và phương trình 5log2x+blogx+a=0 có hai nghiệm phân biệt x3,x4 thỏa mãn x1x2>x3x4. Tính giá trị nhỏ nhất Smin của S = 2a + 3b.

A. Smin=30

Đáp án chính xác

B. Smin=25

C. Smin=33

D.Smin=17

Trả lời:

Xét các số nguyên dương a,b sao cho phương trình aln^2 x + bln x + 5 = 0  có hai nghiệm phân biệt (ảnh 1)

Chọn A.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời