Sinh vật biển nước ta phong phú, giàu thành phần loài, cho năng suất sinh học cao do – 2023


Câu hỏi:

Biện pháp chủ yếu để bảo vệ rừng đặc dụng

A. có kế hoạch, nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi trọc.

B. bảo vệ cảnh quan, đa dạng về sinh vật của các vườn quốc gia, khu bảo tồn.

Đáp án chính xác

C. duy trì diện tích và chất lượng rừng, đẩy mạnh công tác trồng rừng mới.

D. giao đất giao rừng, nâng cao độ che phủ rừng, tăng cường quản lí rừng.

Trả lời:

Chọn B
Biện pháp chủ yếu để bảo vệ rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan, đa dạng về sinh vật của các vườn quốc gia, khu bảo tồn.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời