She denied ________ in the exam. – 2023Câu hỏi: She denied ________ in the exam. A. to cheat B. cheating Đáp án chính xác C. being cheated D. having cheat Trả lời: Chọn đáp án B Kiến thức về danh động từ Tạm dịch: Cô ấy phủ nhận việc đã gian lận trong kỳ thi. Ta có: Deny + V-ing: phủ nhận …

She denied ________ in the exam. Read More »Source link edu

Trả lời