Sách bài tập Toán 6 Bài 5 (Chân trời sáng tạo): Thứ tự thực hiện phép tính – 2023


Giải SBT Toán lớp 6 Bài 5: Thứ tự thực hiện phép tính

Bài 1 trang 17 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính:

a) {[(37 + 13) : 5] – 45 : 5}.7;

b) 62.10:{780:[103 – (2.53 + 35.14)]}.

Lời giải:

a) {[(37 + 13) : 5] – 45 : 5}.7;

={[50:5] − 45:5}.7

={10 − 45:5}.7

={10 − 9}.7

= 1.7

= 7.

b) 62.10:{780:[103 – (2.53 + 35.14)]}

= 36.10:{780:[1 000 – (2.125 + 35.14)]}

= 360:{780:[1 000 – (250 + 490)]}

= 360:{780:[1 000 – 740]}

= 360:{780:260}

= 360:{780:260}

= 360:3

= 120.

Bài 2 trang 17 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhanh: a) 432 + 43.57;

a) 432 + 43.57;

b) 592 – 59.19;

c) 119.34 + 81.

Lời giải:

a) 432 + 43.57

= 43.43 + 43.57

= 43.(43 + 57)

= 43.100

= 4 300.

b) 592 – 59.19

= 59.59 – 59.19

= 59.(59 – 19)

= 59.40

= 2 360.

c) 119.34 + 81

= 119.81 + 81.1

= 81.(119 + 1)

= 81.120

= 9 720.

Bài 3 trang 17 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 24.(x – 16) = 122;

b) (x2 – 10):5 = 3.

Lời giải:

a) 24.(x – 16) = 122

24.(x – 16) = 144

x – 16 = 6

x = 16 + 6

x = 22.

Vậy x = 22.

b) (x2 – 10):5 = 3

x2 – 10 = 3.5

x2 – 10 = 15

x2 = 10 + 15

x2 = 25

x2 = 52 

x = 5.

Vậy x = 5.

Bài 4 trang 17 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết kết quả của dãy phép tính sau có tận cùng là chữ số nào.

2021.2022.2023.2024 + 2025.2026.2027.2028.2029

Lời giải:

Xét tích 2021.2022.2023.2024 có chữ số tận cùng của tích 1.2.3.4  (= 24) là chữ số 4.

Xét tích 2025.2026.2027.2028.2029 là chữ số tận cùng của tích 5.6.7.8.9 (= 15120) là chữ số 0.

Vậy chữ số tận cùng của tổng cần tìm là chữ số 4.

====== ****&**** =====Source link edu

Trả lời