Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 44 to 50. There has always been a problem with teachers being from a different generation to their pupils, particularly older educators. But the dominance of digital technology has spread that generation gap even wider, as young people become conversant with mobile digital devices, games and social media that didn’t exist when their teachers were growing up. Teachers now face pupils using devices and online systems that they don’t use themselves, and don’t really understand either. The generation gap is more prevalent than ever, but teachers can bridge that gap if they receive the right guidance with appropriate technology. Some schools and teachers have particular trouble grasping the role of social media and mobile devices in teenage life. They consider Facebook a threat and warn parents against it at parent-teacher evenings, without realizing that preventing teenagers from using social media like this, or messaging apps such as Snapchat and Instagram, is nearly impossible. Online social media and network gaming are now such an integral part of teenage behavior that any attempt to prize the mobile devices out of the hands of young people is likely to widen the generation gap rather than narrow it. . The generation gap in education isn’t just between pupils and teachers – it exists within the staffroom, too. A teaching career can span more than 40 years, and those towards the end of their working life will not have grown up with digital technology, whereas teaching staff in their 20s and 30s could well be “digital natives”. . Keeping up with the latest online trend is like a dog chasing its tail; every time you think you’ve caught up, kids move on. However, it’s not beneficial to get fixated on how young people are using social networks that are, in the case of Snapchat, hard for the older generation to understand. The key factor to consider is that today’s school students now take for granted that a lot of their communication with their peers will be online, and predominantly using smartphones and other mobile devices. Young people expect their educational experience to be similarly interactive, and partially delivered via these kinds of devices. . (Adapted from https://www.alphr.com/) – Học tốt hơn – 2023


Câu hỏi:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 44 to 50.
There has always been a problem with teachers being from a different generation to their pupils, particularly older educators. But the dominance of digital technology has spread that generation gap even wider, as young people become conversant with mobile digital devices, games and social media that didn’t exist when their teachers were growing up. Teachers now face pupils using devices and online systems that they don’t use themselves, and don’t really understand either. The generation gap is more prevalent than ever, but teachers can bridge that gap if they receive the right guidance with appropriate technology.
Some schools and teachers have particular trouble grasping the role of social media and mobile devices in teenage life. They consider Facebook a threat and warn parents against it at parent-teacher evenings, without realizing that preventing teenagers from using social media like this, or messaging apps such as Snapchat and Instagram, is nearly impossible. Online social media and network gaming are now such an integral part of teenage behavior that any attempt to prize the mobile devices out of the hands of young people is likely to widen the generation gap rather than narrow it. .
The generation gap in education isn’t just between pupils and teachers – it exists within the staffroom, too. A teaching career can span more than 40 years, and those towards the end of their working life will not have grown up with digital technology, whereas teaching staff in their 20s and 30s could well be “digital natives”. .
Keeping up with the latest online trend is like a dog chasing its tail; every time you think you’ve caught up, kids move on. However, it’s not beneficial to get fixated on how young people are using social networks that are, in the case of Snapchat, hard for the older generation to understand. The key factor to consider is that today’s school students now take for granted that a lot of their communication with their peers will be online, and predominantly using smartphones and other mobile devices. Young people expect their educational experience to be similarly interactive, and partially delivered via these kinds of devices. .
(Adapted from https://www.alphr.com/)
Câu 44: Which of the following could be the best title of the passage?

A. How to Bridge the Generation Gap Between Teachers and Students

B. The Technology Problems of Older Teachers

C. What Causes Difficulties for Teachers Nowadays?

D. The Generation Gap in Education

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn đáp án D
Cái nào sau đây làm tiêu đề tốt nhất của đoạn văn?
A. Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách thế hệ giữa giáo viên và học sinh
B. Các vấn đề về công nghệ của giáo viên lớn tuổi
C. Nguyên nhân nào gây ra khó khăn cho giáo viên ngày nay?
D. Khoảng cách thế hệ trong giáo dục
=> Căn cứ vào các thông tin sau:
+ “There has always been a problem with teachers being from a different generation to their pupils, particularly older educators. But the dominance of digital technology has spread that generation gap even wider, as young people become conversant with mobile digital devices, games and social media that didn’t exist when their teachers were growing up.”
(Luôn luôn có một vấn đề với các giáo viên thuộc thế hệ khác với học sinh của họ, đặc biệt là các nhà giáo dục lớn tuổi. Nhưng sự thống trị của công nghệ kỹ thuật số đã khiến khoảng cách thế hệ đó ngày càng rộng hơn, khi những người trẻ tuổi trở nên tương tác với các thiết bị kỹ thuật số di động, trò chơi và phương tiện truyền thông xã hội vốn không tồn tại khi giáo viên của chúng đang trong giai đoạn trưởng thành, lớn lên.)
+ “The generation gap in education isn’t just between pupils and teachers – it exists within the staffroom, too. A teaching career can span more than 40 years, and those towards the end of their working life will not have grown up with digital technology, whereas teaching staff in their 20s and 30s could well be “digital natives”.”
(Khoảng cách thế hệ trong giáo dục không chỉ giữa học sinh và giáo viên – nó còn tồn tại trong phòng giáo viên. Sự nghiệp giảng dạy có thể kéo dài hơn 40 năm và điều đó sẽ tiếp diễn cho đến cuối cuộc đời làm việc của họ sẽ không trưởng thành với công nghệ kỹ thuật số, trong khi đội ngũ giảng viên ở độ tuổi 20 và 30 có thể là “người bản địa kỹ thuật số”.)
=> Từ đó, dễ thấy rằng bài văn đang bàn tới chủ đề: Khoảng cách thế hệ trong giáo dục.

====== HOCVN.NET =====

 1. The word “they” in paragraph 1 refers to _____________.

  Câu hỏi:

  The word “they” in paragraph 1 refers to _____________.

  A. teachers

  Đáp án chính xác

  B. pupils

  C. devices

  D. online systems

  Trả lời:

  Chọn đáp án A
  Từ “they” trong đoạn 1 ám chỉ đến ___________.
  A. các giáo viên
  B. học sinh
  C. thiết bị
  D. hệ thống trực tuyến
  => Dựa vào ngữ cảnh trong thông tin đoạn văn sau:
  “Teachers now face pupils using devices and online systems that they don’t use themselves, and don’t really understand either.”
  (Giờ đây, giáo viên phải đối mặt với việc học sinh sử dụng các thiết bị và hệ thống trực tuyến cái màchính họ không sử dụng và cũng không thực sự hiểu.)
  => Như vậy, “they” ám chỉ đến “teachers”.

  ====== HOCVN.NET =====

 2. The word “bridge” in paragraph 1 is closest in meaning to ______________.

  Câu hỏi:

  The word “bridge” in paragraph 1 is closest in meaning to ______________.

  A. form

  B. connect

  C. reduce

  Đáp án chính xác

  D. build

  Trả lời:

  Chọn đáp án C
  Từ “bridge” trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với ________.
  A. form (v): hình thành
  B. connect (v): kết nối
  C. reduce (v): giảm thiểu
  D. build (v): xây dựng
  => Theo ngữ cảnh trong câu chứa từ:
  “The generation gap is more prevalent than ever, but teachers can bridge that gap if they receive the right guidance with appropriate technology.”
  (Khoảng cách thế hệ đang phổ biến hơn bao giờ hết, nhưng giáo viên có thể thu hẹp khoảng cách đó nếu họ nhận được hướng dẫn đúng với công nghệ phù hợp.)
  => Do đó: Bridge /brɪdʒ/ (v): thu hẹp, rút ngắn, giảm xuống ~ reduce
  + Lưu ý cụm từ: Bridge the gap: thu hẹp khoảng cách

  ====== HOCVN.NET =====

 3. According to paragraph 2, which of the following is NOT true?

  Câu hỏi:

  According to paragraph 2, which of the following is NOT true?

  A. Some teachers and schools don’t want their children to use social networks.

  B. It’s unlikely to stop students from using social media.

  C. Separating teenagers from the mobile devices can help to narrow the generation gap.

  Đáp án chính xác

  D. Social media and network gaming become an important part of the behavior of teenagers.

  Trả lời:

  Chọn đáp án C
  Theo đoạn 2, điều nào sau đây KHÔNG đúng?
  A. Một số giáo viên và trường học không muốn con mình sử dụng mạng xã hội.
  B. Không có khả năng ngăn học sinh sử dụng mạng xã hội.
  C. Tách biệt thanh thiếu niên khỏi thiết bị di động có thể giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ.
  D. Phương tiện truyền thông xã hội và chơi game trên mạng trở thành một phần quan trọng trong hành vi của thanh thiếu niên.
  => Theo các thông tin trong bài như sau:
  + “Some schools and teachers have particular trouble grasping the role of social media and mobile devices in teenage life. They consider Facebook a threat and warn parents against it at parent-teacher evenings, without realizing that preventing teenagers from using social media like this, or messaging apps such as Snapchat and Instagram, is nearly impossible. Online social media and network gaming are now such an integral part of teenage behavior that any attempt to prize the mobile devices out of the hands of young people is likely to widen the generation gap rather than narrow it.”
  (Một số trường học và giáo viên đặc biệt gặp khó khăn trong việc nắm bắt vai trò của phương tiện truyền thông xã hội và thiết bị di động trong đời sống thanh thiếu niên. Họ coi Facebook là một mối đe dọa và cảnh báo phụ huynh chống lại nó vào các buổi tối phụ huynh-giáo viên mà không nhận ra rằng việc ngăn cản thanh thiếu niên sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như thế này hoặc các ứng dụng nhắn tin như Snapchat và Instagram, gần như là không thể. Phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến và chơi game trên mạng hiện là một phần không thể thiếu trong hành vi của thanh thiếu niên, đến nỗi bất kỳ nỗ lực nào để trao giải thiết bị di động từ tay những người trẻ tuổi đều có khả năng mở rộng khoảng cách thế hệ hơn là thu hẹp nó.)
  => Theo thông tin đoạn trên thì C là phương án có thông tin không đúng.

  ====== HOCVN.NET =====

 4. The generation gap exists even in the staffroom mostly because ______________.

  Câu hỏi:

  The generation gap exists even in the staffroom mostly because ______________.

  A. the teaching career span is too long to adapt new technology.

  B. the older teachers are not as familiar with digital technology as the younger.

  Đáp án chính xác

  C. many young teachers prefer using digital devices to operating others.

  D. the older teachers are less unaffected by the development of technology than the younger.

  Trả lời:

  Chọn đáp án B
  Khoảng cách thế hệ tồn tại ngay cả trong phòng nhân viên chủ yếu là do ______________.
  A. khoảng thời gian sự nghiệp giảng dạy quá dài để thích ứng với công nghệ mới.
  B. những giáo viên lớn tuổi không quen thuộc với công nghệ kỹ thuật số bằng những người trẻ tuổi.
  C. nhiều giáo viên trẻ thích sử dụng thiết bị kỹ thuật số hơn vận hành những người khác.
  D. những giáo viên lớn tuổi ít bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của công nghệ hơn những giáo viên trẻ hơn.
  => Theo thông tin trong đoạn 3 như sau:
  “The generation gap in education isn’t just between pupils and teachers – it exists within the staffroom, too. A teaching career can span more than 40 years, and those towards the end of their working life will not have grown up with digital technology, whereas teaching staff in their 20s and 30s could well be “digital natives”.”
  (Khoảng cách thế hệ trong giáo dục không chỉ giữa học sinh và giáo viên – nó còn tồn tại trong phòng giáo viên. Sự nghiệp giảng dạy có thể kéo dài hơn 40 năm và điều đó sẽ tiếp diễn cho đến cuối cuộc đời làm việc của họ sẽ không trưởng thành với công nghệ kỹ thuật số, trong khi đội ngũ giảng viên ở độ tuổi 20 và 30 có thể là “người bản địa kỹ thuật số”.)
  => Như vậy, những giáo viên lớn tuổi không thành thạo công nghệ kỹ thuật số bằng những người trẻ tuổi.

  ====== HOCVN.NET =====

 5. The phrase “a dog chasing its tail” in the last paragraph most probably means ______________.

  Câu hỏi:

  The phrase “a dog chasing its tail” in the last paragraph most probably means ______________.

  A. keeping on doing something futile

  Đáp án chính xác

  B. moving around a circle

  C. doing harm to yourself

  D. getting tired of your behavior

  Trả lời:

  Chọn đáp án A
  Cụm từ “a dog chasing its tail” trong đoạn cuối có thể có nghĩa là ___________.
  A. tiếp tục làm điều gì đó vô ích
  B. chuyển động quanh một đường tròn
  C. làm hại bản thân
  D. cảm thấy mệt mỏi với hành vi của bạn
  => Căn cứ vào ngữ cảnh của câu:
  “Keeping up with the latest online trend is like a dog chasing its tail; every time you think you’ve caught up, kids move on.”
  (Bắt kịp xu hướng trực tuyến mới nhất giống như một hành động vô ích; mỗi khi bạn nghĩ rằng mình đã bắt kịp thì bọn trẻ sẽ còn tiếp tục (trở nên thành thạo hơn).)
  => Do đó: a dog chasing its tail (idm): một con chó đuổi theo đuôi của nó =>
  Làm việc gì đó vô ích mà không có kết quả như mong đợi ~ keeping on doing something futile

  ====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời