Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to 27.Many people today would like the traditional two-parent family back, that is to say, they want a man and a woman to (23)____________ for life; they also think the man should support the family, and the woman should stay home with the children. However, few families now (24)____________ in the this category. In fact, if more women decide to have children on their own, the single-parent household may become more typical than the traditional family in many countries. Also, couples may decide to have more children, or they might take in foster children or (25)____________ . And because people are staying single and living longer, there may be more one-person households.(26)____________ the other hand, some people believe that similar events happen again and again in history. if this is true, people may go back to the traditional (27)____________ or nuclear family of the past. Others think that the only certainty in history is change. in other words, the structure of the future family could begin to change faster and faster and in more and more ways.Điền vào ô 25 – 2023


Câu hỏi:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 28 to 34. FAMILY LIFE IN THE UNITED STATESFamily life in the United States is changing. Fifty or sixty years ago, the wife was called a “housewife”. She cleaned, cooked, and cared for the children. The husband earned the money for the family. He was usually out working all day. He came home tired in the evening, so he did not do much housework. And he did not see the children very much, except on weekends.These days, however, more and more women work outside the home. They cannot stay with the children all day. They, too, come home tired in the evening. They do not want to spend the evening cooking dinner and cleaning up. They do not have time to clean the house and do the laundry. So who is going to do the housework now? Who is going to take care of the children?Many families solve the problem of housework by sharing it. In these families, the husband and wife agree to do different jobs around the house, or they take turns doing each job. For example, the husband always cooks dinner and the wife always does the laundry. Or the wife cooks dinner on some nights and the husband cooks dinner on other nights.Then there is the question of the children. In the past, many families got help with child care from grandparents. Now families usually do not live near their relatives. The grandparents are often too far away to help in a regular way. More often, parents have to pay for child care help. The help may be a babysitter or a day-care center. The problem with t his kind of help is the high cost. It is possible only for couples with jobs that pay well.Parents may get another kind of help form the companies they work for. Many companies now let people with children work part-time. That way, parents can spend more time with their children. Some husbands may even stop working for a while to stay with the children. For these men there is a new word. they are called “househusbands”. In the USA more and more men are becoming househusbands every year.These changes in the home mean changes in the family. Fathers can learn to understand their children better, and the children can get to know their fathers better. Husbands and wives may also find changes in their marriage. They, too, may have a better understanding of each other. Sixty years ago, most women _____.

A. went out to work

B. had no children 

C. did not do much housework

D. were housewives

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án DFifty or sixty years ago, the wife was called a “housewife”.60 năm trước, hầu hết phụ nữ….A. ra ngoài làm việc.B. không có con.C.không làm quá nhiều việc nhà.D. là những bà mẹ nội trợ.CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH TẠI MỸCuộc sống gia đình ở Hoa Kỳ đang thay đổi. Năm mươi hay sáu mươi năm trước, người vợ được gọi là “Bà nội trợ”. Cô làm sạch, nấu chín, và chăm sóc cho trẻ em. Người chồng kiếm tiền dành cho gia đình. Anh ấy thường làm việc cả ngày. Anh ta về nhà mệt mỏi vào buổi tối, nên anh ta không làm nhiều việc nhà. Và anh ta không gặp mấy đứa trẻ nhiều lắm, ngoại trừ những ngày cuối tuần. Ngày nay, ngày càng nhiều phụ nữ làm việc bên ngoài nhà. Họ không thể ở lại với những đứa trẻ cả ngày. Họ cũng về nhà mệt mỏi vào buổi tối. Họ không muốn dành cả buổi tối để nấu ăn tối và dọn dẹp. Họ không có thời gian dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ. Vậy ai sẽ làm việc nhà bây giờ? Ai sẽ chăm sóc bọn trẻ?Nhiều gia đình giải quyết vấn đề nhà cửa bằng cách chia sẻ nó. Trong những gia đình này, người chồng và vợ đồng ý làm các công việc khác nhau quanh nhà, hoặc họ thay phiên nhau làm mỗi công việc. Ví dụ, người chồng luôn nấu bữa tối và vợ luôn giặt quần áo. Hoặc vợ nấu bữa tối vào một số đêm và người chồng nấu bữa tối vào những đêm khác. Tiếp đó là về bọn trẻ. Trong quá khứ, nhiều gia đình đã được giúp đỡ về chăm sóc trẻ em từ ông bà. Bây giờ các gia đình thường không sống gần người thân của họ. Ông bà thường quá xa để giúp đỡ một cách thường xuyên. Nhiều khi, cha mẹ phải trả tiền giữ trẻ. Sự giúp đỡ có thể là người giữ trẻ hoặc trung tâm chăm sóc ban ngày. Vấn đề với loại trợ giúp của anh ấy là chi phí cao. Nó chỉ có thể cho các cặp vợ chồng có thu nhập cao.Phụ huynh có thể nhận được một loại trợ giúp khác từ các công ty mà họ làm việc cho. Nhiều công ty bây giờ cho phép những người có con làm việc bán thời gian. Bằng cách đó, cha mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn với con cái của họ. Một số người chồng thậm chí có thể nghỉ làm  trong một thời gian để ở với trẻ em. Đối với đàn ông, ta có một từ mới. Họ được gọi là “người đàn ông nội trợ”. Ở Mỹ ngày càng nhiều nam giới trở thành những người nội trợ mỗi năm.Những thay đổi này trong nhà có nghĩa là những thay đổi trong gia đình. Người cha có thể học cách hiểu trẻ em tốt hơn, và các em có thể làm quen với cha của chúng tốt hơn. Chồng và vợ cũng có thể tìm thấy những thay đổi trong cuộc hôn nhân của họ. Họ cũng có thể hiểu rõ hơn về nhau hơn.

====== =====Source link edu

Trả lời