Quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân được quy định trong văn bản nào dưới đây? – 2023


Câu hỏi:

Do B không đủ điểm để vào trường THPT công lập, em đã nộp đơn xin vào học ở trung tâm GDTX của huyện và đã được chấp nhận. Điều này thể hiện công dân có quyền

A. được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

B. học không hạn chế.

C. học bất cứ ngành nghề nào.

D. học thường xuyên, học suốt đời.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án: D
Lời giải: Do B không đủ điểm để vào trường THPT công lập, em đã nộp đơn xin vào học ở trung tâm GDTX của huyện và đã được chấp nhận. Điều này thể hiện công dân có quyền  học thường xuyên, học suốt đời.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời