Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, thực vật C4 và thực vật CAM khác nhau chủ yếu ở: – 2023


Câu hỏi:

Cấu trúc của operon Lac gồm:

A. vùng khởi động, vùng vận hành, các gen cấu trúc.

Đáp án chính xác

B. gen điều hòa, vùng vận hành, vùng khởi động.

C. gen điều hòa, vùng vận hành, gen cấu trúc.

D. gen điều hòa, vùng khởi động, vùng vận hành, các gen cấu trúc.

Trả lời:

Đáp án A

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời