Quá trình xử lí các bản sao ARN sơ khai ở tế bào nhân chuẩn được xem là sự điều hòa biểu hiện gen ở mức: – 2023


Câu hỏi:

Ở phép lai giữa ruồi giấmABab XDXd với ruồi giấmABab XDY cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tỉ lệ ruồi giấm cái thuần chủng mang kiểu hình trội cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ:

A. 4,375% 

Đáp án chính xác

B. 8,75%

C. 16,875%   

D. 33,75%

Trả lời:

abab= 4,375% : 0,25 = 17,5%
Do ở ruồi giấm chỉ có hoán vị ở con cái nên ở con cái có tỷ lệ giao tử : ab = AB = 17,5% : 0,5 = 35%
Tỷ lệ ruồi giấm cái thuần chủng mang kiểu hình trội cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ:
  0,35 x 0,5 x 0,25 = 4,375%
Đáp án A

====== QUIZ 12 =====Source link edu

Trả lời