Plasmit được sử dụng làm thể truyền trong công nghệ chuyển gen có bản chất là – 2023


Câu hỏi:

Plasmit được sử dụng làm thể truyền trong công nghệ chuyển gen có bản chất là

A. một phân tử ADN mạch kép, dạng vòng

Đáp án chính xác

B. một phân tử ADN mạch đơn, dạng vòng

C. một phân tử ARN mạch đơn, dạng vòng

D. một phân tử ADN mạch kép, dạng thẳng

Trả lời:

Đáp án A
Plasmid là những phân tử ADN, vòng, sợi kép, tự tái bản, được duy trì trong vi khuẩn như các thực thể độc lập ngoài nhiễm sắc thể.  
– Một số plasmid mang thông tin về việc di chuyển chính nó từ tế bào này sang tế bào khác (F plasmid), một số khác mã hóa khả năng kháng lại kháng sinh (R plasmid), một số khác mang các gen đặc biệt để sử dụng các chất chuyển hóa bất thường (plasmid phân huỷ).
– Để được dùng làm vector plasmid cần phải có:
+ Vùng nhân dòng đa vị chứa các điểm cắt cho các endonucleaza giới hạn, dùng để chèn các ADN nhân dòng.
+ Plasmid chứa gen để chọn (như gen kháng ampicillin,… )
+ Điểm khởi động sao chép hoạt động trong E. coli

====== HOCVN.NET =====

 1. Theo tuyết tiến hóa hiện đại, tổ chức sống nào sau đây là đơn vị tiến hóa cơ sở?

  Câu hỏi:

  Theo tuyết tiến hóa hiện đại, tổ chức sống nào sau đây là đơn vị tiến hóa cơ sở?

  A. Cá thể

  B. Quần xã

  C. Hệ sinh thái

  D. Quần thể

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án D
  Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở.
  Đơn vị tiến hóa cơ sở phải thỏa mãn 3 điều kiện:
  + Có tính toàn vẹn trong không gian và thời gian.
  + Biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ.
  + Tồn tại thực trong tự nhiên.
  Loài chưa được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở vì loài gồm nhiều quần thể có thành phần kiểu gen rất phức tạp, có hệ thống di truyền kín, nghĩa là cách li sinh sản với các loài khác, do đó, hạn chế khả năng cải biến thành phần kiểu gen của nó.

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật bắt đầu di cư lên cạn ở kỉ nào sau đây?

  Câu hỏi:

  Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật bắt đầu di cư lên cạn ở kỉ nào sau đây?

  A. Kỉ Đệ tam

  B. Kỉ Triat (Tam điệp)

  C. Kỉ Silua

  Đáp án chính xác

  D. Kỉ Jura

  Trả lời:

  Đáp án C
  Trong lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, thực vật và động vật lên cạn vào kỉ silua

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Trong giới hạn sinh thái, ở vị trí nào sau đây sinh vật phát triển tốt nhất?

  Câu hỏi:

  Trong giới hạn sinh thái, ở vị trí nào sau đây sinh vật phát triển tốt nhất?

  A. Khoảng cực thuận

  Đáp án chính xác

  B. Khoảng chống chịu

  C. Điểm gây chết trên

  D. Điểm gây chết dưới

  Trả lời:

  Đáp án A
  – Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái của môi trường mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.
  – Trong giới hạn sinh thái có điểm giới hạn trên (max), điểm giới hạn dưới (min), khoảng cực thuận (khoảng thuận lợi) và các khoảng chống chịu. Vượt ra ngoài các điểm giới hạn, sinh vật sẽ chết.
  – Khoảng cực thuận là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho loài sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Xét chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu → Nhái → Rắn → Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 3?

  Câu hỏi:

  Xét chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu → Nhái → Rắn → Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 3?

  A. Nhái

  B. Đại bàng

  C. Rắn

  Đáp án chính xác

  D. Sâu

  Trả lời:

  Đáp án C
  Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là động vật sử dụng thực vật làm thức ăn.
  Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là động vật sử dụng sinh vật tiêu thụ bậc 1 làm thức ăn.
  Sinh vật tiêu thụ bậc 3 là động vật sử dụng sinh vật tiêu thụ bậc 2 làm thức ăn.
  Trong chuỗi thức ăn trên, Sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 1, nhái là sinh vật tiêu thụ bậc 2, rắn là sinh vật tiêu thụ bậc 3, đại bàng là sinh vật tiêu thụ bậc 4

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Trong quang hợp, NADPH có vai trò:

  Câu hỏi:

  Trong quang hợp, NADPH có vai trò:

  A. phối hợp với chlorophin để hấp thụ năng lượng ánh sáng

  B. là chất nhận điện tử đầu tiên của pha sáng quang hợp

  C. là thành viên trong chuỗi truyền điện tử để hình thành ATP

  D. mang điện tử từ pha sáng đến pha tối để khử CO2

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Đáp án D
  NADPH được tạo ra từ pha sáng của quang hợp, do phản ứng NADP+ liên kết với H+ và e. NADPH được tạo ra ở pha sáng và chuyển sang cho pha tối để cung cấp H+ và e cho quá trình đồng hoá chất hữu cơ của pha tối

  ====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời