Phương trình x+ log2( 9 -2x) = 3có nghiệm nguyên dương là a. Tính giá trị của biểu thức T=a3−5a−9a2 – 2023


Câu hỏi:

Tập nghiệm của phương trình log22x1=2 là

A.2log25

B.2+log25

C.log25

D.2+log25

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời