Phương trình sinx+3cosx=0  có nghiệm dương nhỏ nhất bằng – 2023


Câu hỏi:

Để phương trình 2sin2xsinxcosxcos2x=m  có nghiệm thì giá trị của m là

A.   m1102.        

B.    m=1±102.      

C.     m1+102.     

D. 1102m1+102.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D
Phương trình  2sin2xsinxcosxcos2x=m có nghĩa xD=.
Ta có 2sin2xsinxcosxcos2x=m1cos2x12sin2x121+cos2x=m
sin2x+3cos2x=2m+1.     1

Để phương trình (1) có nghiệm thì 12m21+94m24m901102m1+102.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời