Phương trình lnx2−7lnx+6=0 có bao nhiêu nghiệm? – 2023


Câu hỏi:

Với giá trị m bằng bao nhiêu thì phương trình log2+3mx+3+log23m2+1 có nghiệm là -1?

A.m=1m=1

B.m=1m=2

Đáp án chính xác

C.m<3

D.m>3

Trả lời:

Đáp án B

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời