Phương trình 9x−5.3x+6=0 có tổng các nghiệm là – 2023


Câu hỏi:

Phương trình 5x+251x=6 có tích các nghiệm là

A.log51212.

B.log51+212.

Đáp án chính xác

C. 5.

D.5log51+212.

Trả lời:

Đáp án B

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời