Phương trình 3cotx−3=0  có nghiệm là – 2023


Câu hỏi:

Phương trình cotx.cot2x-1=0 có nghiệm là

 A.x=π4+kπ ,k .          

B.x=π6+kπx=5π6+kπ , k.        

Đáp án chính xác

C. x=π6+kπ , k.

D. x=π2+kπ3 , k.          

Trả lời:

Đáp án B
 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời