Phương trình 32x+2x3x+1−4.3x−5=0 có tất cả bao nhiêu nghiệm không âm? – 2023


Câu hỏi:

Gọi x1,x2 là hai nghiệm của phương trình 2x2+4=22x2+1+22x2+22x2+3+1. Khi đó, tổng hai nghiệm bằng?

A. -2.

B. 2.

C. 0.

Đáp án chính xác

D. 1.

Trả lời:

Đáp án C

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời