Phương trình 2log5x+3=x có bao nhiêu nghiệm? – 2023


Câu hỏi:

Phương trình 2x2+m3x3+x36x2+9x+m2x2=2x+1+1 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi ma;b, đặt T=b2a2 thì

A. T = 36

B. T = 64

C. T = 48

Đáp án chính xác

D.T = 72

Trả lời:

Đáp án C

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời