Phép lai  , thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F1 là đúng? I. Nếu không xảy ra hoán vị gen thì có tối đa 16 loại kiểu gen, 9 loại kiểu hình. II. Nếu chỉ có hoán vị gen ở quá trình giảm phân của cơ thể cái thì có tối đa 21 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình. III. Nếu xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái thì có tối đa 30 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình. IV. Nếu chỉ có hoán vị gen ở quá trình giảm phân của cơ thể đực thì có tối đa 24 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình. – 2023


Câu hỏi:

Ở một loài thực vật, AA quy định quả đỏ, Aa quy định quả vàng, aa quy định quả xanh, khả năng sinh sản của các cá thể là như nhau. Thế hệ xuất phát của một quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt có tần số kiểu gen là 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa. Giả sử bắt đầu từ thế hệ F1, chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ hoàn toàn cây aa ở giai đoạn chuẩn bị ra hoa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ F1, cây Aa chiếm tỉ lệ 2/5.
II. Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ F2, kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 1/10.
III. Ở giai đoạn mới nảy mầm của thế hệ F3, alen a có tần số 2/9.
IV. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ F3, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 15/17.

A. 1

B. 2

C. 3

Đáp án chính xác

D. 4

Trả lời:

Đáp án C
Quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt:
P: 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aaXét các phát biểu của đề bài:
I – Đúng. Ở tuổi sau sinh sản của thế hệ F1, cấu trúc quần thể là: 0,3AA: 0,2Aa hay
 → cây Aa chiếm tỉ lế 2/5
II – Đúng. Giai đoạn mưới nảy mầm của thế hệ F2 quần thể chưa có sự chọn lọc nên kiểu gen aa là:

III – Sai. Cấu trúc di truyền ở giai đoạn nảy mầm F2: 0,7AA:0,2Aa:0,1aa
Cấu trúc di truyền ở tuổi sau sinh sản F2: 0,7AA:0,2Aa → 7/9AA: 2/9Aa
Cấu trúc di truyền ở giai đoạn nảy mầm

hay
Tần số alen a ở giai đoạn nảy mầm  
IV – Đúng. Cấu trúc di truyền ở tuổi sau sinh sản F3: 15/17AA: 2/17Aa → kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 15/17

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời