Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng Δ thành đường thẳng Δ’ khi và chỉ khi – 2023


Câu hỏi:

Cho tứ diện ABCD. Gọi A’,B’,C’,D’ là các điểm thứ tự chia các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA theo tỉ số kk: AA=kAB, BB=kBC, CC=kCD, DD=kDA.Với giá trị nào của k thì bốn điểm A,B,C,D đồng phẳng?

A. 1.

B. -1

Đáp án chính xác

C. 3.

D. 4.

Trả lời:

Đáp án B

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời