Phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nhằm mục đích chủ yếu là – 2023


Câu hỏi:

Biện pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là

A. mở rộng liên kết các nước, đa dạng sản xuất.

B. đào tạo lao động, sử dụng hiệu quả thế mạnh.

C. tăng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh đô thị hóa.

Đáp án chính xác

D. mở rộng các ngành, tăng cường hiện đại hóa.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C
Biện pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng là tăng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh đô thị hóa. Quá trình đô thị hóa mở rộng, kinh tế hàng hóa phát triển nên nhu cầu về sử dụng các dịch vụ tiêu dùng, du lịch, dịch vụ công và dịch vụ sản xuất mua bán trao đổi hàng hóa ngày càng lớn, đa dạng hơn.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời