Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? – 2023

Câu hỏi: Cho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là BC = a, AC = b, AB = c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ…

Continue ReadingTrong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn? – 2023

Cho đường thẳng Δ: x−2y+3=0. Véc tơ nào sau đây không là véc tơ chỉ phương của Δ? – 2023

Câu hỏi: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A. B, C, D? A. x+y≤2x−2y≥−4. Đáp…

Continue ReadingCho đường thẳng Δ: x−2y+3=0. Véc tơ nào sau đây không là véc tơ chỉ phương của Δ? – 2023