Ở thể đột biến của một loài giao phối, khi một tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp 4 lần đã tạo ra số tế bào con có tổng cộng là 176 NST. Thể đột biến này thuộc dạng: – 2023


Câu hỏi:

Hai loài chim ăn hạt và chim ăn sâu sống trong cùng một khu vực người ta gọi sự phân bố của chúng là

A. thuộc hai hệ sinh thái khác nhau.

B. thuộc hai quần xã khác nhau.   

C. thuộc một ổ sinh thái.    

D. thuộc hai ổ sinh thái khác nhau.

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án DLời giải chi tiếtỔ sinh thái của một loài là ” không gian sinh thái” trong đó tất cả các nhân tố sinh thái nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.Ổ sinh thái khác nơi ở. Nơi ở chỉ không gian cư trú của sinh vật có thể chứa nhiều ổ sinh thái khác nhau.Ổ sinh thái biểu hiện cách sinh sống của loài đó.Hai loài chim ăn hạt và chim ăn sâu cùng nơi ở nhưng khác ổ sinh thái với nhau.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời