Ở tằm, tính trạng kén màu trắng và hình thuôn dài là trội so với kén vàng và hình bầu dục. Hai cặp gen quy định hai tính trạng nói trên nằm trên cùng một NST tương đồng. Đem giao phối hai cặp trong đó bướm tằm đực kén màu trắng, hình dài và bướm cái có kiểu hình kén màu vàng, hình bầu dục. Ở cặp thứ nhất bên cạnh các kiểu hình giống bố mẹ còn xuất hiện hai kiểu hình mới là kén trắng, hình bầu dục và kén hình dài với tỉ lệ 8,25% cho mỗi kiểu hình mới. Còn ở cặp thứ hai cũng có 4 kiểu hình  như phép lai trên nhưng mỗi kiểu hình mới xuất hiện với tỉ lệ 41,75%. Nhận định nào dưới đây đúng cho hai phép lai trên: – 2023


Câu hỏi:

Ở tằm, tính trạng kén màu trắng và hình thuôn dài là trội so với kén vàng và hình bầu dục. Hai cặp gen quy định hai tính trạng nói trên nằm trên cùng một NST tương đồng. Đem giao phối hai cặp trong đó bướm tằm đực kén màu trắng, hình dài và bướm cái có kiểu hình kén màu vàng, hình bầu dục. Ở cặp thứ nhất bên cạnh các kiểu hình giống bố mẹ còn xuất hiện hai kiểu hình mới là kén trắng, hình bầu dục và kén hình dài với tỉ lệ 8,25% cho mỗi kiểu hình mới. Còn ở cặp thứ hai cũng có 4 kiểu hình  như phép lai trên nhưng mỗi kiểu hình mới xuất hiện với tỉ lệ 41,75%. Nhận định nào dưới đây đúng cho hai phép lai trên:

A. Sự xuất hiện các kiểu hình mới với tỉ lệ khác nhau ở hai phép lai trên chứng tỏ tần số hoán vị gen là khác nhau trong hai phép lai.

B. Sự phân bố các alen trên NST của hai cặp alen quy định các tính trạng nói trên là không giống nhau ở hai cặp đôi giao phối.

Đáp án chính xác

C. Tần số hoán vị gen trong phép lai thứ nhất là 17%.

D. Ở phép lai thứ hai, tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình mới lên tới 93,5%. Điều này chứng tỏ có đột biến gen xảy ra vì tần số trao đổi chéo không bao giờ vượt quá 50%.

Trả lời:

Đáp án BQuy ước: A – kén trắng, a – kén vàng, B – hình thuôn dài, b – hình bầu dụcXét phép lai 1: Đực kén trắng hình dài x cái màu vàng, bầu dục abab→ kiểu hình con lai khác bố mẹ với tỉ lệ nhỏ =8,25%Theo đề % vàng, dài aBab=8,25%=ab¯0,5×aB¯16,516,5aB¯<0,25→ giao tử hoán vị → dị hợp tử đều.Xét phép lai 2: Đực kén trắng hình dài x cái màu vàng, bầu dục → con lai khác bố mẹ chiếm tỉ lệ lớn (41,75%) → dị hợp chéo.

====== HOCVN.NET =====

 1. Hình ảnh này khiến em liên tưởng đến nhân tố tiến hóa nào?

  Câu hỏi:

  Hình ảnh này khiến em liên tưởng đến nhân tố tiến hóa nào?Hình ảnh này khiến em liên tưởng đến nhân tố tiến hóa nào (ảnh 1)

  A. Di – nhập gen.

  Đáp án chính xác

  B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

  C. Chọn lọc tự nhiên.

  D. Giao phối ngẫu nhiên.

  Trả lời:

  Đáp án AQuan sát hình ảnh ta thấy có một cá thể di cư từ quần thể I sang quần thể II là xuất hiện alen a ở quần thể II → hình ảnh phản ánh hiện tượng di – nhập gen.

  ====== HOCVN.NET =====

 2. Hai quần thể chuột đồng (I và II) có kích thước lớn, sống cách biệt nhau. Tần số alen A quy định chiều dài lông ở quần thể I là 0,7 và quần thể II là 0,4. Một nhóm cá thể từ quần thể I di cư sang quần thể II. Sau vài thế hệ giao phối, người ta khảo sát thấy tần số alen A ở quần thể II là 0,415. Số cá thể di cư của quần thể I chiếm bao nhiêu % so với quần thể II?

  Câu hỏi:

  Hai quần thể chuột đồng (I và II) có kích thước lớn, sống cách biệt nhau. Tần số alen A quy định chiều dài lông ở quần thể I là 0,7 và quần thể II là 0,4. Một nhóm cá thể từ quần thể I di cư sang quần thể II. Sau vài thế hệ giao phối, người ta khảo sát thấy tần số alen A ở quần thể II là 0,415. Số cá thể di cư của quần thể I chiếm bao nhiêu % so với quần thể II?

  A. 5,26%.

  Đáp án chính xác

  B. 3,75%.

  C. 5,9%.

  D. 7,5%

  Trả lời:

  Đáp án ATrường hợp quần thể chịu tác động của di – nhập genm.pchophon=phonpnhanphon : tần số alen A của quần thể hỗ hợp (sau khi nhập cư)- pcho: tần số alen A của quần thể cho- pnhan: tần số alen của quần thể nhận.Từ công thức ta có: m.pchophon=phonpnhanm=phonpnhanpchophon=0,4150,40,70,415=0,0150,285=5,26%

  ====== HOCVN.NET =====

 3. Quan sát lưới thức ăn và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Có tối đa 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trênII. Châu chấu tham gia vào một chuỗi thức ăn.III. Chuột tham gia vào 4 chuỗi thức ăn.IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.

  Câu hỏi:

  Quan sát lưới thức ăn và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?Quan sát lưới thức ăn và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng (ảnh 1) I. Có tối đa 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trênII. Châu chấu tham gia vào một chuỗi thức ăn.III. Chuột tham gia vào 4 chuỗi thức ăn.IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.

  A. 2.

  Đáp án chính xác

  B. 4.

  C. 3.

  D. 1

  Trả lời:

  Đáp án ALưới thức ăn bao gồm 5 chuỗi thức ăn là:1. “Cỏ → Châu chấu → Chuột → Diều hâu”2. “Cỏ → Châu chấu → Chuột →Rắn→ Diều hâu”3. “Cỏ → Kiến → Chuột → Diều hâu”4. “Cỏ → Kiến → Chuột → Rắn → Diều hâu”5. “Cỏ → Kiến → Ếch→ Rắn→ Diều hâu”.Dựa vào thông tin trên ta thấy:I sai, II sai (Châu chấu tham gia vào 2 chuỗi thức ăn); III đúngIV đúng (“Cỏ → Châu chấu → Chuột →Rắn→ Diều hâu”)Chuỗi thức ăn là một dãy các sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Trong đó, mỗi loài vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích trước, vừa là sinh vật bị mắt xích sau tiêu thụ.+ Sinh vật sản xuất: thực vật.+ Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.+ Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm….

  ====== HOCVN.NET =====

 4. Giả sử cho 4 loài của một loài thú đượckí kiệu là A, B, C, D có giới hạn sinh thái cụ thể như sau:

  Câu hỏi:

  Giả sử cho 4 loài của một loài thú đượckí kiệu là A, B, C, D có giới hạn sinh thái cụ thể như sau:LoàiABCDGiới hạn sinh thái5,6℃ – 42℃5℃ – 36℃2℃ – 44℃0℃ – 31,4℃Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. Loài C có vùng phân bố về nhiệt độ rộng nhất.II. Nếu các loài đang xét cùng sống trong một khu vực và nhiệt độ môi trường xuống mức 5,1℃ thì chỉ có một loài có khả năng tồn tại.III. Trình tự vùng phân bố từ hẹp đến rộng về nhiệt độ của các loài theo thứ tự là: B→D→A→C.IV. Tất cả các loài trên đều có khả năng tồn tại ở nhiệt độ 30℃.

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  Đáp án chính xác

  D. 4.

  Trả lời:

  Đáp án CDựa vào dữ kiện đề bài, ta nhận thấy khoảng giới hạn về nhiệt độ của loài A, B, C, D lần lượt làLoàiABCDGiới hạn sinh thái36,4℃31℃42℃31,4℃Từ bảng trên thấy loài C là có giới hạn sinh thái về nhiệt độ rộng nhất nên loài C phân bố rộng nhất → I đúng.II sai vì nhiệt độ 5,1℃ nằm ngoài giới hạn sinh thái của loài A → khi nhiệt độ môi trường xuống mức 5,1℃ thì có ba loài có khả năng tồn tại → II saiIII đúng (sắp xếp theo mức độ tăng dần về nhiệt độ)IV đúng vì 30℃ nằm trong giới hạn sinh thái của tất cả các loài A, B, C, D nên cả 4 loài đều có khả năng tồn tại.Vậy có 3 phát biểu đúng.

  ====== HOCVN.NET =====

 5. Ở phép lai P:XAYaBDbdMm×XaYbDBdMM. Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các gen trội lặn hoàn toàn thì tính theo lý thuyết số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa ở đời con là:

  Câu hỏi:

  Ở phép lai P:XAYaBDbdMm×XaYbDBdMM. Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các gen trội lặn hoàn toàn thì tính theo lý thuyết số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa ở đời con là:

  A. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

  B. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình,

  C. 80 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.

  Đáp án chính xác

  D. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.

  Trả lời:

  Đáp án CP=XAYa×XaYBDbd×BdbDMm×MMXAYa×XaY→ Đời con cho 4 kiểu gen, 2 kiểu hìnhBDbd×BdbD đời con cho tối đa 10 kiểu gen, 4 kiểu hình trong trường hợp hoán vị gen ở 2 giới.Mm×MM → Đời con cho 2 kiểu gen, 1 kiểu hìnhPhép lai trên cho tối đa đời con: 4.10.2=80 kiểu gen, 2.4.1=8 kiểu hình.

  ====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời