Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: ABab  XDXd   x  ABab XDY thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết trong các kết luận sau số kết luận đúng  ở F1 là: 1. Tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là 1,25% 2. Số kiểu gen quy định ruồi thân xám cánh dài mắt đỏ là 21 3. Tần số hoán vị gen là f = 20%. 4. Tỉ lệ ruồi cái thân xám cánh dài mắt đỏ là: 30% – 2023


Câu hỏi:

Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’. 

Đáp án chính xác

B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.

C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.

D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

Trả lời:

Phân tử ADN mạch kép có cấu trúc hai mạch song song ngược chiều nhau, mà phân tử ADN pol lại chỉ có thể tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ – 3’ nên trong hai mạch có 1 mạch tổng hợp liên tục còn một mạch tổng hợp gián đoạn
Đáp án A

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời