Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 1 cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do 1 cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầy dục thuần chủng thu được F1 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng diễn biến trong giảm phân ở bên đực và cái như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?(1) F2 có 10 loại kiểu gen.(2) Ở F2, số cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng chiếm 16%.(3) F2 có 4 loại kiểu gen đồng hợp về cả 2 cặp gen.(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. – 2023
Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 1 cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do 1 cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầy dục thuần chủng thu được F1 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng diễn biến trong giảm phân ở bên đực và cái như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?(1) F2 có 10 loại kiểu gen.(2) Ở F2, số cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng chiếm 16%.(3) F2 có 4 loại kiểu gen đồng hợp về cả 2 cặp gen.(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời