Ở một loài thực vật, khi cho cây F1 hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp mang kiểu gen đồng hợp lặn, ở Fa thu được tỉ lệ kiểu hình: 2 hoa đỏ, thân cao : 1 hoa đỏ, thân thấp : 1 hoa trắng , thân thấp. Cho F1 giao phấn với cây khác, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% hoa đỏ, thân cao : 43,75% hoa đỏ, thân thấp : 6,25% hoa trắng, thân thấp. Những phép lai nào sau đây của F1 với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên? Biết rằng tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen D và d quy định.1) ADadBb x ADadBb                     (2) AdaDBb x AdaDBb (3) AaBdbd x AaBDbd                      (4) AaBDbd x AaBDbd(5) AaBdbD x AaBdbD                       (6) AaBdbD x AaBdbd (7) ADadBb x AdadBb                         (8) AdaDBb x AdadBb  – 2023
Ở một loài thực vật, khi cho cây F1 hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp mang kiểu gen đồng hợp lặn, ở Fa thu được tỉ lệ kiểu hình: 2 hoa đỏ, thân cao : 1 hoa đỏ, thân thấp : 1 hoa trắng , thân thấp. Cho F1 giao phấn với cây khác, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% hoa đỏ, thân cao : 43,75% hoa đỏ, thân thấp : 6,25% hoa trắng, thân thấp. Những phép lai nào sau đây của F1 với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên? Biết rằng tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen D và d quy định.1) ADadBb x ADadBb                     (2) AdaDBb x AdaDBb (3) AaBdbd x AaBDbd                      (4) AaBDbd x AaBDbd(5) AaBdbD x AaBdbD                       (6) AaBdbD x AaBdbd (7) ADadBb x AdadBb                         (8) AdaDBb x AdadBb  – Học trắc nghiệmSource link edu

Trả lời