Ở gà, có một đột biến lặn trên nhiễm sắc thể thường làm cho mỏ dưới của gà dài hơn mỏ trên. Những con gà như vậy mổ được rất ít thức ăn nên rất yếu ớt. Những chủ chăn nuôi thường xuyên phải loại bỏ chúng ra khỏi đàn. Khi cho giao phối ngẫu nhiên 150 cặp gà bố mẹ có mỏ bình thường, một người chủ thu được1200 gà con, trong đó có 12 con gà biểu hiện đột biến trên. Giả xử không có đột biến mới xảy ra và khả năng nở của các trứng là như nhau. Hãy cho biết có bao nhiêu gà bố mẹ là dị hợp tử về gen đột biến trên? – 2023


Câu hỏi:

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ này là

A. 8/9.

B. 5/6.

Đáp án chính xác

C. 7/8

D. 1/6.

Trả lời:

Đáp án BGen lặn trên NST thường quy định bệnh, gen trội bình thường.Kiểu gen của II.7 là aa K kiểu gen của III.12 bình thường chắc chắn là Aa.Kiểu gen của III14 là aa nên kiểu gen của II 8, 9 là Aa -> kiểu gen III13 là 1/3 AA: 2/3 AaXác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh  = 1 – 1/3a x 1/2a = 5/6

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời