Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt màu vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt màu xanh. Cho cây mọc lên từ hạt màu vàng giao phấn với cây mọc lên từ hạt màu xanh, thu được 900 hạt vàng và 895 hạt màu xanh. Gieo số hạt đó thành cây rồi cho chúng tự thụ phấn, khi thu hoạch có tỉ lệ hạt vàng (theo lí thuyết) là: – 2023


Câu hỏi:

Trong một quần thể Ngô, xét một gen có 2 alen A, a nằm trên NST thường. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể như sau: 0,4875AA: 0,125Aa: 0,3875aa. Nếu tiếp tục cho tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ thứ 4 cấu trúc di truyền của quần thể là:

A. 0,4875AA: 0,125Aa: 0,3875aa. 

B. 0,534365AA: 0,03125Aa: 0,434385aa.

C. 0,534375AA: 0,03125Aa: 0,434375aa.

Đáp án chính xác

D. 0,534385AA: 0,03125Aa: 0,434365aa.

Trả lời:

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời