Nội dung sau đúng hay sai?“Về kiến trúc, ta chuộng cái có quy mô lớn, kì vĩ” – 2023


Câu hỏi:

Nội dung sau đúng hay sai?“Về kiến trúc, ta chuộng cái có quy mô lớn, kì vĩ”

A. Đúng

B. Sai

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án:- Sai- Về kiến trúc: “Quy mô chuộng sự vừa khéo, vừa xinh, phải khoảng”

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời