Nguyên nhân của hiện tượng đồng quy là do: – 2023


Câu hỏi:

Trong 1 nghiên cứu, người ta nhận thấy hai loài chim sẻ Geospiza fuginosa và Geospiza fortis khi sống tại hai khu vực khác nhau thì kích thước mỏ bằng nhau, nhưng khi sống cùng nhau thì kích thước mỏ hai loài lại khác nhau. Điều giải thích nào dưới đây là chính xác?

A. Loài có họ hàng gần nên có kích thước mỏ giống nhau nên có hiện tượng trên. 

B. Loài ăn các loại thức ăn khác nhau nên có hiện tượng trên.

C. Hai loài cùng ăn 1 loại thức ăn và có sự cạnh tranh nên có sự phân hóa ổ sinh thái.

Đáp án chính xác

D. Hai loài có chung những đặc điểm cấu tạo cơ thể trong những môi trường giống nhau.

Trả lời:

Khi sống cùng trong một địa điểm thì   hai loài  đã có sự phân chia nguồn sống để giảm bớt sự cạnh tranh
Đáp án C 

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời