Nguyên hàm của hàm số \[\int {{{\left( {1 + 2\sin x} \right)}^2}dx} \] là: – 2023


Câu hỏi:

Nguyên hàm của hàm số \[\int {\left( {\sin x – \cos x} \right)\sin xdx} \] là:

A. \[\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x – \frac{1}{4}\cos 2x + C\]

B. \[\frac{1}{2}x – \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C\]

Đáp án chính xác

C. \[x – \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{2}\cos 2x + C\]

D. \[\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C\]

Trả lời:

Hướng dẫn giải
Ta có: \[\begin{array}{l}\int {\left( {\sin x – \cos x} \right)\sin xdx} = \int {\left( {{{\sin }^2}x – \sin x\cos x} \right)dx} \\ = \int {\left( {\frac{{1 – \cos 2x}}{2} – \frac{{\sin 2x}}{2}} \right)dx} = \frac{1}{2}\left( {x – \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{2}\cos 2x} \right) + C\end{array}\]
Chọn B.

====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời