Ngành viễn thông nước ta hiện nay – 2023


Câu hỏi:

Giải pháp quan trọng nhất trong khai thác tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta hiện nay là

A. sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường biển.

Đáp án chính xác

B. đẩy mạnh khai thác xa bờ, bảo vệ môi trường biển.

C. nâng cấp phương tiện đánh bắt, mở rộng thị trường.

D. đẩy mạnh vốn đầu tư, công nghệ chế biến hiện đại.

Trả lời:

Chọn A
Trong khai thác tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta hiện nay, vấn đề được quan tâm hàng đầu là sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường biển.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời