Ngành giao thông vận tải đường biển nước ta hiện nay – 2023


Câu hỏi:

Thuận lợi chủ yếu để Đồng bằng sông Hồng chuyên môn hóa sản xuất lương thực là

A. đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào, nguồn nước phong phú.

Đáp án chính xác

B. nguồn nước phong phú, nhiệt ẩm dồi dào, nhiều giống lúa tốt.

C. nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ, có một mùa mưa lớn.

D. nhiệt ẩm dồi dào, có nhiều giống lúa tốt, trình độ thâm canh cao.

Trả lời:

Chọn A
Thuận lợi chủ yếu để Đồng bằng sông Hồng chuyên môn hóa sản xuất lương thực là đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào, nguồn nước phong phú.

====== HOCVN.NET =====Source link edu

Trả lời