Nếu ∫02fxdx=4 thì ∫0212fx−2dx bằng – 2023Câu hỏi: Nếu ∫02fxdx=4 thì ∫0212fx−2dx bằng A. 0 B. 6 C. 8 D. -2 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D ∫0212fx−2dx=12∫02fxdx−∫022dx=12.4−4=−2. ====== QUIZ math 12 =====Source link edu

Trả lời