Một tổ gồm có 5 bạn học sinh nam và 4 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 4 bạn sao cho trong đó luôn có bạn nam và nữ? – 2023


Câu hỏi:

Cho hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 5 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ. Hộp thứ hai có chứa 7 quả cầu xanh, 6 quả cầu vàng. Lấy mỗi hộp 2 quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy được tổng cộng 4 quả mà có đủ 3 màu?

A. 981 (cách). 

Đáp án chính xác

B. 2184 (cách). 

C. 1944 (cách). 

D. 630 (cách).

Trả lời:

+ Ở hộp thứ nhất chọn 2 quả đỏ, hộp thứ hai chọn 1 quả xanh, 1 quả vàng:
C32.C71.C61cách chọn.
+ Ở hộp thứ nhất chọn 1 quả xanh, 1 quả đỏ và hộp thứ hai chọn 1 quả xanh, 1 quả vàng: 
C51.C31.C71.C61cách chọn.
+ Ở hộp thứ nhất chọn 1 quả xanh, 1 quả đỏ và hộp thứ hai chọn 2 quả vàng:
C51.C31.C62 cách chọn.
Áp dụng quy tắc cộng, ta có C32.C71.C61+C51.C31.C71.C61+C51.C31.C62=981 (cách chọn).
Chọn A

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Source link edu

Trả lời